Knygutes vaikams

Seniausias budas pernesti naujienas ir pasakojimus – þodinis, taèiau senovës epohos iðradus raðtà, naujienos perdavimui pradëtos naudoti molinës lentikes, pergamento suktukai. praejus tam tikram laikui suktukus ëmë keisti áriðtos knygos, kurias sudare ir lapai ir knygos virselis, t. y. knygos ëmë darytis panaðiomis á daugelá ðiuolaikiniø knygø.

TOP megstamiausios

Iki iðrandant spausdinimo presà praktiskai visos knygos buvo dauginamos perraðant ranka, dël to knygos yra sàlyginai labai brangios ir retos. Ankstyvaisiais viduramþiais tik baþnyèios, pradines mokyklos ir labai turtingi didikai turëjo knygø, kurias daþnai prirakindavo prie lentynø, kad jø nepavogtø. Pirmøjø knygø puslapiai yra ið versiuko odos (pergamento), vëliau pergamentà pakeitë popierius.

XV a. vidury Vakarø Europoje knyguciu padauginimui taikytas naudoti spausdinimo presas. Pirmos spausdintos knygos – inkunabulai tapo daugiau randami platesnei masei. Rytuose spausdinimo technologija buvo þinoma gerokai anksèiau, taèiau ið pradþiø visas puslapis yra isskaptuojamas medinëje plokðtëje, kuri bûdavo suvilgoma raðalu ir spaudþiama ant popieriaus. Kadangi kiekvienà lapus reikëjo iðraiþyti medyje, spausdinimas buvo ilgokas ir sunkus veiksmas.

Spausdinimo procesas labai palengvëjo pradëjus spausdinamà tekstà rinkti ið atskirø vienà raidæ ar daþnai naudojamà zodeli teturinèiø kaladëliø (literø).