Kaip atsirado knygos?

Vienas seniausiu būdas pernešti pranešimus ir aprašimus – žodinis, tačiau praeities civilizacijose išradus raštą, informacijos perteikimui pradėtos naudoti molinės lentelės, pergamento ritiniai. Vëliau suktukus ëmë keisti išsuktos , kurias sudarė lapai ir viršelis, t. y. ëmë darytis panaðiomis á daugelá šiuometinių knygų.

TOP mėgstamiausios paaugliams

Iki atrandant spausdinimo presą beveik visada visos buvo padauginamos perrašant ranka, dël to yra sàlyginai brangios ir negalima nusipirkti. Ankstyvaisiais viduramžiais tik vyskupijos, pradines mokyklos ir labai turtingi ponia galėjo isigyti knygučiu, kurias dažnai prirakindavo prie lentynelių, kad jų nepavogtų. Pirmųjų knygučiu lapai buvo iš veršiuko odos (pergamento), vëliau pergamentà pakeitë popierius.

XV a. viduryje Vakarų Europoje knygų dauginimui pradėtas daryti spausdinimo preso Budas. Pirmos spausdintos – inkunabulai tapo daugiau prieinami didesnei auditorijai. Rytuose spausdinimo technologija buvo þinoma gerokai anksčiau, taèiau ið pradžių visas puslapis bûdavo išskaptuojamas medinėje plokštelėje, kuri bûdavo suvilgoma rašalu ir spaudžiama ant popieriaus. Kadangi beveik visus puslapių reikëjo išraižyti medyje, spausdinimas buvo ilgas ir sudėtingas veiksmas.

Spausdinimo procesas labai palengvėjo pradėjus spausdinamà tekstų rinkti iš atskirų vienà raidę ar dažniau naudojamà žodelį teturinčių kaladėlių.