Populiariausios knygos – šeimos, kelionių, psichologijos ir romanai

Lietuviškos pirkėjas šiai dienai nėra toks išrankūs kaip, buvo prieš daugelį metų. Didžioji dauguma norėtu paprastesnio ir lengvesnio turinio knygų, kurias skaitant pailsėtum nuo nudienos darbų.

Pagrindinis pokytis Lietuvos knygų rinkoje per šį dešimtmetį – gerokai sumažėjusi rimtų knygų leidyba ir jų pasiūla. Atviros Lietuvos fondui sustabdžius paramos knygoms programą, daugelis leidyklų komercializavosi ir pradėjo siūlyti pigesnius skaitalus. O rimtus sociologinius, istorinius, filosofinius veikalus leidžia vos viena kita leidykla.

Šiuo metu populiarios pažintinės

Šiuo metu perkamiausių knygų viršūne dominuoja šeimos, kelionių  . Populiarėja ir  psichologijos ir romanai.

 

Džiugina, tai kad dabar kaip išaugęs lietuvių autorių parašytos knygos populiarumas. Pažintinės knygos yra aukšto lygio ir su geru ir aiškiai išdėstytu turiniu. Tad perskaičius, skaitytojas galės išplėsti savo išprusimą ir  supratimą, sužinoti daug naujų dalykų net neišėjęs iš namų.

Lietuviškos knygos autoriai yra labai mėgstami.

Per pastaruosius metus labai išpopuliarėjo rankdarbių knygos, kuriose mokoma rankdarbių gudrybių, piešimo technikos. Tokio žanro knygos dažniau yra perkamos butent lietuvių autorių knygos. Beje, ir paskutiniais metais daugiau skaitytojų susidomėjimo patraukė kulinarinės knygos, kurių lentynose atsirado labai daug. Prieš tai buvo net sunku ir neimanoma įsivaizduoti, kad ne tik anglas,italas, bet ir lietuvis gali gerai paruošti geras kulinarines knygas ir juose talpinamus receptus.

Šiandien ir gamintojai ir skaitytojas ieško naujos lietuviškos knygos. Knygų leidėjai tiki, kad  daugiau žmonių būtent pasirenka ramaus turinio knygas. Šiuo metu knygos yra labai brangios, tačiau jas perka ir pirks ir skaitys nepaisant jos kainos. Knygos Lietuvoje turi potrauki tarp žmonių su jomis gulama į lova. Praleidžiama daug laiko apie jas diskutuojant, Dažnai knygos būna keičiamos tarp kitų skaitytojų.

Kaip turi atrodyti šiolaikiškos vaikams skirtos knygutės.

Visos  turi savo auditoriją ir adresatą. Kuo auditorija mažesnė tuo vaikučiui skiroje knygutėje, jau bus atvaizduojama žymiai daugiau paveikslėlių ir iliustracijų, mažiau jau pateikiama tekstinės informacijos. Ir kuo vaikas vyresnis tuo knygutė jau būs pateikiama teksto ir mažiau paveikslėlių. Pagal tai galima orientuotis ir dažnai taip daro tėveliai, perkant vaikučiams . Knyga vaikeliui neisivaizduojama be iliustracijų, gražių spalvingų paveikslėlių kurie pateikiamą knygelės turinį padaro gerokai suprantamesnę ir lengviau vaikui suprantamą.

Aišku , kad vaikučiams rašo, iliustruoja, dizaineriai kurie jau senokai išaugo iš to amžiaus ir šiolaikinės knygutės gerokai pasikeitusios jau. Daug ivairiausių estetikos reikalavimų ir normatyvų, keliamų vaikų knygutėms. Turbūt pats esminis reikalavimas tai teksto ir paveikslėlių pateikimas.. Knygutės  – tai kaip viena visuma kuria skaitydamas vaikas išmoksta daug naujų žodelių ir susipažysta per iliustracijas su paveikslėliuose atvaizduojamais herojais. kokybę sudaro teksto ir pateiktų knygoje paveikslėlių suderinamumas, jos dizainas ir pačios knygutės atspausdinimo kokybė.

Knygutes vaikams

Seniausias budas pernesti naujienas ir pasakojimus – þodinis, taèiau senovës epohos iðradus raðtà, naujienos perdavimui pradëtos naudoti molinës lentikes, pergamento suktukai. praejus tam tikram laikui suktukus ëmë keisti áriðtos knygos, kurias sudare ir lapai ir knygos virselis, t. y. knygos ëmë darytis panaðiomis á daugelá ðiuolaikiniø knygø.

TOP megstamiausios

Iki iðrandant spausdinimo presà praktiskai visos knygos buvo dauginamos perraðant ranka, dël to knygos yra sàlyginai labai brangios ir retos. Ankstyvaisiais viduramþiais tik baþnyèios, pradines mokyklos ir labai turtingi didikai turëjo knygø, kurias daþnai prirakindavo prie lentynø, kad jø nepavogtø. Pirmøjø knygø puslapiai yra ið versiuko odos (pergamento), vëliau pergamentà pakeitë popierius.

XV a. vidury Vakarø Europoje knyguciu padauginimui taikytas naudoti spausdinimo presas. Pirmos spausdintos knygos – inkunabulai tapo daugiau randami platesnei masei. Rytuose spausdinimo technologija buvo þinoma gerokai anksèiau, taèiau ið pradþiø visas puslapis yra isskaptuojamas medinëje plokðtëje, kuri bûdavo suvilgoma raðalu ir spaudþiama ant popieriaus. Kadangi kiekvienà lapus reikëjo iðraiþyti medyje, spausdinimas buvo ilgokas ir sunkus veiksmas.

Spausdinimo procesas labai palengvëjo pradëjus spausdinamà tekstà rinkti ið atskirø vienà raidæ ar daþnai naudojamà zodeli teturinèiø kaladëliø (literø).